School for Harvest & Ministry Suriname

Verslag door: zr. Unice Jacques-Bruinhart

Het uitvoeren van straatevangelisatie behoort tot een vast onderdeel van de opleiding van de Bijbelschool. De vierde evangelisatie was gepland op zaterdag 9 april 2022, maar door hevige regen is die verschoven naar een nader te bepalen datum. Op zaterdag 11 juni 2022 is de vierde straatevangelisatie van start gegaan in de binnenstad. De verzamelplaats zoals was afgesproken door broeder Roy op basketbalveld van Ons Huis.

Lofprijs en aanbidding

Broeder Tony ging voor in lofprijs en aanbidding om samen met de studenten God te eren om wat Hij heeft gedaan en God bewonderen om wie Hij is. Na de lofprijs en aanbidding heeft broeder Alfred door middel van gebed de straatevangelisatie aan de Heer opgedragen. De studenten gaan niet op pad met de voeten alleen, geschoeid met de bereidvaardigheid van het evangelie des Vredes (Efeziërs 6:15) maar krijgen de Heilige Geest om getuige te zijn.

Bemoediging

Voordat de studenten een aanvang zouden maken met de evangelisatie heeft broeder Roy ze bemoedigd uit een artikel ‘Doen of beter van niet’. Bemoediging Br. Roy: Straatevangelisatie: Doen of beter van niet.

Om mensen over Jezus te vertellen zijn er 3 redenen
1. Onze motivatie moet voorkomen uit een diepe liefde voor Jezus
2. En een oprechte interesse in de mensen waarmee we spreken
3. Goede voorbereiding is noodzakelijk

Straatevangelisatie effectief of niet

De geluiden die je hoort dat straatevangelisatie verre van effectief is en dat het daarom afgeschaft moet worden is onjuist. In het boek Handelingen kun je lezen hoe de mensen tot geloof kwamen. De straat werd door God gebruikt om de mensen tot geloof te brengen. Handelingen 2:41 kwamen velen tot geloof liefst 3000.

Dit aantal nam toe na de genezing van de verlamde man Handelingen 3:2:12 en 4:4. Er zijn genoeg voorbeelden die je tegenkomt van effectieve straat evangelisatie, Handelingen 5:15-16. Als Bijbelschoolstudenten passen wij toe wat de eerste gemeente deed die de straat niet ontweken maar juist de straat opgingen om de mensen over Jezus te vertellen.

Bijbelteksten die wij van Jezus hebben gekregen.

  •  Weet wel, ik ben met jullie alle dagen, tot aan de voleinding van de wereld’ (Matt. 20:28b)
  • Toch bleven ze geruime tijd en traden vrijmoedig op in vertrouwen op de Heer die het woord van zijn genade bevestigde en tekenen en wonderen door hun handen liet gebeuren (Handelingen 14:3)
  • God heeft daaraan zijn getuigenis toegevoegd in de vorm van tekenen, wonderen en velerlei machtige daden (Hebreeën 2:4)
  • Jezus Christus is gisteren en heden Dezelfde en tot in eeuwigheid (Hebreeën 13:8). Daarna mocht de groep zelf in hun respectievelijke groep bidden, om de leiding van de Heilige Geest en dat het evangelie aan de juiste mensen wordt verkondigd.

Organisatie

De studenten gingen op pad in groepen van drie met het benodigde evangelisatie materiaal. Het evangelisatie materiaal bestaande uit; Bijbels, tijdschriften en traktaten. Elke groep had een eigen route kaart.

De instructies die de studenten meekregen:

  1. Het evangelie van onze Redder, Jezus Christus te verkondigen/ niet alleen traktaten aanbieden.
  2. Bidden voor de mensen als je ervaart dat de nood hoog is of als zij dat zelf aangeven; zegen hen in de naam van Jezus.
  3. Biddend wandelen vanuit je hart dat de Heilige Geest je leidt bij het spreken.
  4. Als een student bezig is te praten met een persoon, wordt die door de rest van de groep ondersteunt d.m.v. gebed.

Getuigenissen van studenten na de straatevangelisatie

Mensen in een moeilijke situatie

Een jongeman begon zijn verhaal te vertellen, toen ik de Heilige Geest vroeg om het gesprek over te nemen. De jongeman begon te vertellen dat hij vanaf 2014 in de gevangenis zat, als gevolg van een moord die hij had begaan en vorig jaar in november 2021 werd vrijgelaten.

Door een woordenwisseling waarin hij met iemand gewikkeld raakte, verloor hij zijn zelfbeheersing en stak hij de persoon dood. Het was niet zijn bedoeling, maar het kwaad was al geschied. Als groep hebben wij hem kunnen vertellen dat ondanks zijn misdaad, de heer vergeeft als wij tot Hem roepen, onze zonden erkennen en belijden en Hij ons lief heeft. Ik zei hem zo heeft de Heer je lief, vergeef, vergeet en laat los. Jezus, Christus is gekomen om het verlorene te zoeken en te redden.

We hebben gebeden om vergeving van de moord. Ik heb hem tot de Heer mogen leiden. Er werd een Bijbel aan hem aangereikt en de Geest Gods gebeden hem te helpen het woord te lezen, hiermee een aanvang te maken en een nieuw leven mogen beginnen met de Heer.

Een student getuigt

In de Steenbakkerijstraat kwamen wij een groep studenten tegen met wie wij een gesprek voerden. Ze kennen de Heer en ik vroeg wat hun ervaring was met de Heer. Eén van hen wist te vertellen uit haar persoonlijke ervaring dat ze eens een moeilijke situatie zat en ze tot de Heer bad en riep, maar het leek alsof de Heer haar niet antwoordde.

Ze gaf niet op in gebed en juist op het moment dat ze het niet verwachtte, kwam de Heer haar te hulp en gaf antwoord. De groep heeft hun bemoedigd om door te gaan met de Heer. De Heer te betrekken in hun studie, daar zij een doel voor ogen hebben. Br. Pairin bad voor de jeugdigen en werd daarin ondersteund door de groep. Ik dank de Heilige Geest voor zijn leiding in de evangelisatie en in ons leven. Alle eer aan de Heer. Halleluja amen.

Zr. Marian

Wordt dagelijks geïnspireerd door krachtige bemoedigingen.

Teleurstelling

Het evangelie van Jezus Christus aan de mensen die wij tegenkwamen te verkondigen was het belangrijkste. We hadden namelijk een paar mensen gesproken, maar er was toch één die ons had geraakt. Het is een dakloze jongeman aan de Watermolenstraat, een zekere D. Heath.

Uit het gesprek met hem is gebleken dat hij een teruggevallen christen is. Hij zat zelf in het worshipteam, maar vanwege teleurstellingen in de mensen van de kerk en de leiding, is hij dan weggebleven. We hebben hem bemoedigd en met hem gebeden, een Bijbel en een boek over Genade overhandigd.

Wij vonden het bijzonder dat wij deze jongeman konden bemoedigen en dat het niet toevallig was. Na het gesprek zei hij dat hij erover zou nadenken om naar de gemeente terug te gaan. Het verhaal van de verloren zoon werd ook aan hem verteld, dat de Vader nog steeds op hem wacht en dat Hij van hem houdt.

Het is geen toeval dat de Vader ons naar hem heeft geleid. De dag was gezegend en een voorrecht om het evangelie te mogen verkondigen in de binnenstad van Paramaribo, zonder te worden opgepakt of gestenigd God is goed, all glory to God!!!

Zr. Sabrina

Bereid te luisteren

Door de Geest geleid zijn we veel mensen tegengekomen die God op ons pad heeft gezet, die bereid waren te luisteren naar het woord van God. Voor zieken hebben we gebeden en er was een mevrouw die over haar zieke ogen vertelde en haar pasgeboren kleinkind dat een verdraaide arm kreeg na de geboorte.

Ze woont in het binnenland en is voor korte duur in de stad. We mochten haar tot de Heer leiden. We hebben voor haar gebeden. Zr. Grace bad voor haar ogen. Br Tony bad voor haar kleinkind en br. Menig als ondersteuner. We danken de Heer voor zijn weldaden, weten dat zijn hand niet te kort is en dat Hij onze Jahweh Rapha is, onze Heelmeester.

Zr. Mearl