Verklaring Tabernacle of Faith and Love Ministries
Nu het vaccineren is gestart moet elke Surinamer vanaf 18 jaar een keuze maken: zich wel of niet te laten inenten tegen het Coronavirus. Wij van TOFAL Ministries willen hierbij aangeven dat elk lid van de gemeente zich op de eerste plaats mag wenden tot de Heer en daarna tot hun arts voor advies. Wij geloven dat God zijn kinderen beschermt en hun derhalve ook zal leiden in hun beslissing. Vooralsnog hebben wij geen reden om u te adviseren zich niet te laten vaccineren.

Wat de Bijbel ons leert
We staan niet achter de bewering dat het vaccin te maken heeft met het merkteken van het “beest” omdat zulks niet overeenstemt met wat de Bijbel ons leert in de volgende twee teksten.

Openbaringen 13:15-18
15 En hem werd gegeven om aan het beeld van het beest een geest te schenken, zodat het beeld van het beest ook zou spreken, en maken dat allen, die het beeld van het beest niet aanbaden, gedood werden. 16 En het maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd, 17 en dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft. 18 Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, berekene het getal van het beest, want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderd zesenzestig

Openbaringen 14:9-10
9 En een andere engel, een derde, volgde hen, zeggende met luider stem: Indien iemand het beest en zijn beeld aanbidt en het merkteken op zijn voorhoofd of op zijn hand ontvangt, 10 die zal ook drinken van de wijn van Gods gramschap, die ongemengd is toebereid in de beker van zijn toorn; en hij zal gepijnigd worden met vuur en zwavel ten aanschouwen van de heilige engelen en van het Lam.

God zegene u allen
Namens de Ouderlingenraad van TOFAL Ministries

Wordt dagelijks geïnspireerd door krachtige bemoedigingen.